Kotlíková dotace 2015

Díky programu Kotlíkové dotace můžete získat finanční příspěvek na výměnu kotle za nový automatický kotel nebo tepelné čerpadlo až ve výši  85 %, což může činit  127 500,- Kč. „Kotlíková dotace“ má totiž jiná pravidla, než tomu bylo v letech předcházejících. Je možné vyměnit kotel na pevná paliva za jiný zdroj, který však musí být uveden na Seznamu registrovaných výrobků.

Otázky a odpovědi ke Kotlíkové dotaci pro Středočeský kraj:

Konkrétní datum začátku přijímání žádostí záleží na vedení jednotlivých krajů.
Středočeský kraj přijímá žádosti v prvním kole od 15. ledna 2016, 8.00 hodin do 15. září 2016, 16.00 hodin. Příjem žádostí bude pozastaven v případě vyčerpání peněžních prostředků.
Finanční prostředky lze v tomto dotačním programu získat na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo
 • kotel na pevná paliva, splňující normy ekodesignu
 • plynový kondenzační kotel
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
 • „mikro” energetická opatření
Maximální výše způsobilých výdajů je 150 000,- Kč. Z této částky může být maximálně 20 000,- Kč
tvořeno náklady na „mikro” energetická opatření. Celková hodnota zakázky může být vyšší.

Dotace mi může pokrýt maximálně:

 • 70 % způsobilých výdajů, v případě projektů s realizací kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % způsobilých výdajů, v případě projektů s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
 • 80 % způsobilých výdajů, v případě projektů s realizací zdrojů s využíváním obnovitelných zdrojů energie – tepelných čerpadel nebo kotlů spalujících výhradně biomasu.

Maximální procentuální krytí lze zvýšit o dalších 5 %, pokud je výměna zdroje tepla realizována v obci, která byla určena jako prioritní pro zlepšení kvality ovzduší.

Po podepsání smlouvy, s krajem o poskytnutí dotace, a doručení zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla bude krajem poskytnuta zálohová dotační platba ve výši 40 000,- Kč na účet příjemce dotace.

Seznam těchto obcí je zveřejněn ZDE

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací podporovaných zdrojů tepla.
 • stavební práce, dodávky a služby spojené související nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění.
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do provozu.
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pokud má průkaz sloužit pro administraci žádosti.
 • služby energetického specialisty, pokud budou sloužit pro administraci žádosti.
 • náklady na projektovou dokumentaci.
 • náklady na „mikro” energetická opatření
Středočeský kraj vyplácí finanční dotace ve dvou „splátkách“.

Zálohová platba ve výši 40.000 Kč bude poskytnuta na účet příjemce dotace po uzavření smlouvy a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla. Zálohová faktura nesmí být nižší než zálohová platba .

Konečná platba bude poskytnuta na účet příjemce dotace po uzavření smlouvy a dodání následujících dokladů:

 1. fotodokumentace odstranění starého a instalace nového kotle,
 2. fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu,
 3. potvrzení o likvidaci starého kotle
 4. účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladů (faktura s dokladem o zaplacení). Faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem Projektu  a vždy musí opatřena originálním podpisem příjemce
 5. protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu
 6. kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje
Dotaci lze poskytnout pouze fyzickým osobám a realizovány pouze v rodinných domech. Podporu nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo v některém z programů „kotlíkových dotací”.
Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
Podporu je možno poskytnou pouze v případě, kdy je kotel na tuhá paliva převážným zdrojem tepla v objektu. Lze tedy dotovat objekty, které mají jako bivalentní nebo náhradní zdroje tepla instalovány například plynové nebo elektrické kotle.
Nelze dotací podporovat projekty v rodinných domech, které nesplňují alespoň třídu energetické náročnosti „C” a zároveň se nechystají provést „mikro“ energetická opatření nebo nežádají v souvislosti se snížením energetické náročnosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám.
Určení třídy energetické náročnosti provádějí energetičtí experti. Jejich práce je uznatelným nákladem v rámci kotlíkových dotací.
Naše společnost dělá maximum pro to, abychom našim zákazníkům vyšli vstříc. Máme vlastní tým energetických expertů, kteří se o určení energetické náročnosti vašeho rodinného domu postarají.
Pokud z vyhodnocení energetického specialisty vyjde, že váš rodinný dům nesplňuje požadavky pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci, není vše ztraceno. Energetický specialista totiž v případě nevyhovujících objektů navrhne některé z „mikro” energetických opatření, jejichž seznam vypsalo Ministerstvo životního prostředí v podrobných podmínkách dotačního titulu.
Realizací tohoto „mikro” energetického opatření se objekt stává způsobilým pro příjem dotace na výměnu zdroje tepla.
Náklady na provedení „mikro” energetického opatření jsou z dotačního hlediska uznatelnými náklady.

Druhou cestou je snižování energetické náročnosti budovy současným využíváním dotací z programu Nová zelená úsporám.

Ano. Celou administrací žádosti Vám naše společnost bude maximálně nápomocna.
Máme vlastní tým energetických specialistů na posouzení Vašeho rodinného domu.
Pro realizaci používáme výhradně produkty, které jsou schválené pro použití v realizacích financovaných z dotačních titulů – jsou vedeny v SVT.
Jsme držiteli všech potřebných certifikací a jsme pravidelně školeni od výrobců.
Ne. Dotace směřuje na jeho výměnu za nový. Zachován může zůstat pouze bivalentní nebo náhradní zdroj v systému, např. krb, elektrokotel nebo plynový kotel.
Všechny náklady na vyřízení dotací jsou zároveň náklady způsobilými pro financování prostředky získanými z dotací. Až do celkové výše vynaložených prostředků 150 000,- Kč bude tedy zákazník hradit pouze podíl, který je určen typem nově instalovaného zdroje tepla – 20-30 %.
 • žádost o poskytnutí dotace
 • průkaz energetické náročnosti budovy / rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu, v případě více spoluvlastníků rodinného domu nebo bytové jednotky
 • písemný souhlas vlastníka pozemku, v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, kde se objekt nachází
 • další přílohy definované příslušným krajem
Krajský úřad Středočeského kraje ověří formální obsah předložených žádostí do 30 dnů od doručení žádosti. V případě identifikace nedostatků je žadatel ve lhůtě 15 dnů od identifikace nedostatků vyzván k doplnění žádosti nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy. Pokud žadatel následně neodstraní nedostatky, je žádost automaticky vyřazena. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada Středočeského kraje a to nejpozději do 120 dnů od doručení žádosti do podatelny. Na základě usnesení Rady je připravena, ve lhůtě 20 pracovních dnů, smlouva o poskytnutí žádosti a zaslána žadateli k podpisu.
Ano. Jedná se o velice efektivní cestu, jak zlepšit klasifikační stupeň energetické náročnosti objektu.
Ano. Určení konkrétního data je však v pravomoci jednotlivých krajů. Středočeský kraj počítá jako způsobilé realizace všechny ty, které proběhly po 15. 7. 2015.
Ano. Kraj bude posílat své pracovníky na fyzickou kontrolu stavu, který byl plánován při podávání žádosti o podporu. Ministerstvo životního prostředí dokonce nařizuje, že má být provedena kontrola na minimálně 5 % podpořených projektů.
Výrobky, na které je možno získat finanční podporu musí splňovat předepsané požadavky a být zapsány v seznamu SVT. Pokud se rozhodnete pro realizaci s naší společností, tuto skutečnost samozřejmě ohlídáme za Vás.
Jedná se o kontinuální výzvu, která má trvat po minimálně 2 roky. V současné době Ministerstvo životního prostředí předepisuje jednotlivým krajům, kolik musí minimálně realizovat výměn do roku 2018.

Objem finančních prostředků pro Středočeský kraj na období 2014 – 2020 činí 501 748 000,- Kč.

Středočeský kraj má předepsáno 3460 výměn, pro Prahu je to 160 výměn.

Ve Středočeském kraji jsou stanovena dvě kola pro podávání žádostí:

I. kolo od 15. ledna 2016 od 8.00 hodin do 15. září 2016 do 16.00 hodin.

II. kolo od 3. října 2016 od 8.00 hodin do 29. prosince 2017 do 14.00 hodin.

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

adminKotlíková dotace 2015