VTC511 32 – 60/70 °C – DN32 – Kvs14 – ESBE – litina